Algemene voorwaarden


1. Foto’s gemaakt door Moments by Larissa worden graag gebruikt op de website, facebook en Instagram. 

Indien u dit niet – of slechts in beperkte mate – wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen. 


2. Bij ziekte of onverwachte omstandigheden waarbij de fotoshoot niet kan doorgaan, wordt er in onderling overleg een nieuwe datum afgesproken. 

niet mogelijk bij mini sessies. 


3. De prijzen voor een fotoshoot kunnen elk moment worden aangepast. Echter, de prijs die reeds afgesproken werd met de klant blijft ongewijzigd. 


4. De foto’s genomen door Moments by Larissa worden beschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven ten alle tijde intellectuele eigendom van de fotograaf. Na betaling van de factuur, 

heeft de klant het recht om de foto’s de gebruiken voor persoonlijke doeleinden. 

De foto’s gebruiken voor commerciële doeleinden kan niet, 

tenzij anders werd afgesproken met de fotograaf en hier een gepaste vergoeding werd voor voorzien. 


5. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. 

Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. 

De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen niet verkregen worden. 


6. Foto’s die zijn beschermd met een watermerk mogen enkel gebruikt worden nadat deze zijn gekocht.


7. De foto’s genomen tijdens de fotoshoot worden ten minste voor één jaar na de datum van de fotoshoot bijgehouden door de fotografe. 

Bij verlies kan de opdrachtgever de eerder afgeleverde digitale foto’s zonder vergoeding opnieuw opvragen bij de fotografe. 

Het is echter aangewezen dat de opdrachtgever ook een back-up maakt van de bestanden. 


8.  De ouders zijn steeds verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en acties tijdens de fotosessie. 

De fotografe is niet verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid, ongelukken, schade aan of verlies van personen of eigendommen die kunnen voortvloeien uit de fotosessie zelf of uit iets anders gerelateerd aan de fotosessie. 

De klant behoudt zich het recht voor om verzoeken van de fotografe tijdens de sessie te weigeren om een bepaalde foto te verkrijgen. 

Instemming met bepaalde poses verwijdert aansprakelijkheid van de fotografe. Schade toegebracht aan de infrastructuur is steeds te vergoeden via de verzekering van de klant.


9. Betaling van de shoot wordt steeds uitgevoerd tegen de dag van de fotoshoot, of op de fotoshoot zelf. 

Beelden worden pas vrijgegeven na ontvangst van het volledige bedrag. 

Een factuur kan verkregen worden - maar de omschrijving kan niet aangepast worden naar iets anders dan “Fotoshoot”.


10.De fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken bij een zelf gekozen partij. 

De fotografe is niet verantwoordelijk voor het niet meewerken van broertjes en zusjes. 

Dit geeft geen recht tot een re-shoot.

Gelieve het zelf op de voorgrond treden en trekken van foto’s met de GSM te beperken tijdens de fotosessie, 

dit in jullie voordeel, zodat kunnen genieten van de sessie.


Bij het boeken van een fotoshoot,ga je akkoord met deze voorwaarden

 PRIVACYVERKLARING 

Moments by Larissa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt? Moments by Larissa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Deze gegevens worden dus enkel verzameld als je klant bent bij Moments by Larissa. Hieronder vind je een overzicht van welke persoonsgegevens die ik verwerk: – Voor-en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Foto Omdat ik personen vastleg op foto, Moments by Larissa ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) van jou. Zo is jouw ras/etniciteit zichtbaar op een foto. 
In sommige gevallen komt het voor dat ik gegevens verzamel van personen jonger dan 16 jaar (bijvoorbeeld de naam van een pasgeboren baby die wordt vastgelegd op foto). 
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het is dan ook aangeraden dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via het contactformulier en  dan verwijder ik deze informatie. 
Waarom verwerk ik jouw persoonsgegevens? Moments by Larissa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je kunnen bellen of e-mailen om mijn dienstverlening (zoals het plannen van een fotoshoot) te kunnen uitvoeren. – Het afhandelen van jouw betaling. – Om goederen en diensten bij je af te leveren. 

Geautomatiseerde besluitvorming Moments by Larissa neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moments by Larissa) tussen zit. 
Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens? Moments by Larissa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Foto’s genomen tijdens fotoshoots worden voor onbepaalde termijn bewaard, gezien deze een onderdeel zijn van mijn portfolio. 
Delen van persoonsgegevens met derden Moments by Larissa deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Moments by Larissa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer Larissa Vlietinck daarnaast jouw persoonsgegevens verstrekt aan andere derden, dan doe ik dit alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. (Zo wordt er bijvoorbeeld bij iedere fotoshoot een contract opgemaakt waarbij je toestemming geeft voor het al dan niet delen van foto’s op sociale media, website etc.) 
Cookies, of vergelijkbare technieken Moments by Larissa maakt gebruik van twee soorten cookies: 
– Eerstepartijcookies: dit zijn noodzakelijke technische cookies van WordPress die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, bijvoorbeeld door het bijhouden van je taalinstellingen of formuliervoorkeuren. Deze kan je niet uitschakelen. – Derdepartijcookies voor Google Analytics: ik raadpleeg de gebruikersstatistieken van mijn website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de website bezoekt. Via deze tracking cookies kan ik nagaan hoeveel bezoekers mijn website bezoeken en bepaalde demografische gegevens verzamelen. De gegevens (IP-adres) in Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd waardoor ik de gegevens nooit kan terugkoppelen aan een individuele gebruiker. Als je dat wenst, kan je deze cookies uitschakelen via jouw browserinstellingen. 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moments by Larissa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via het contactformulier. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Moments by Larissa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). De gegevens van deze commissie zijn via volgende link terug te vinden: https://www.privacycommission.be/nl/contact. 
Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens? Moments by Larissa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail.